Uherský Brod

Původní název města byl na počátku 12. století Na Brodě. Vznik staré osady byl pravděpodobně umocněn snadným přechodem přes řeku Olšavu, kudy vedla důležitá obchodní cesta do Uher, při níž se u Brodu vybíralo clo. Český král Přemysl Otakar II. pak osadu povýšil na královské město a udělil mu právo skladu, ale i řadu privilegií. Rozvoj města byl v následujícím období narušován občasnými nájezdy Uhrů a také husitskými válkami. Třicetiletá válka v 17. století přinesla opakovanou morovou nákazu a způsobila mnoho požárů. Později proběhly ve městě stavební přestavby a úpravy; byl zbudován nový kostel, špitál, nová fara a synagoga v židovské čtvrti; zaveden vodovod. V 18. a 19. století ale přišla dvakrát pruská vojska a město bylo opět zásadně poničeno.

19. století přineslo částečný rozvoj průmyslu; rychlejší vývoj však brzdily odlehlost kraje od hlavních center a nedostatek komunikačních spojení, takže spíše převládala stále řemeslná výroba. Obchod měly v rukou židovské rodiny. V Uherském Brodě byla činná řada vlasteneckých spolků.

Do dnešních dnů se ve městě dochoval bývalý barokní zámek, který nechali postavit Kounicové, kteří zde však pobývali jen velmi zřídka, protože dávali přednost místnímu Panskému domu. Ten je v jádru gotický, s renesančními arkádami z 16. století; vznikl přestavbou bývalého měšťanského domu. V Uherském Brodě se dochovala torza základů původního gotického hradu.

Jihomoravský kraj, partner projektu www.visitjiznimorava.cz

Jižní Morava na mapě

Uherský Brod